passive voice konu anlatımı

24 Aralık 2008 Çarşamba

Edilgen çatı cümlelerinde özne direkt olarak fiili yapan değil fiilden etkilenendir veya özne belli değildir. Active voice(aktif çatı) cümlelerinde özne ve yaptığı iş bellidir. Mesala "Ali okula gitti" cümlesinde okula giden Ali'dir oysa "Okula gidildi" cümlesinde okula gitme eyleminin kim tarafından yapıldığı belli değildir. Okula gidenin kim olduğu bilinmediğinde veya okula gidenlerden çok okula gitme eyleminin önemli olduğu durumlarda böyle bir cümle kurabiliriz yani burada okula gidilmesi eylemi önemlidir kimler tarafından bu eylemin gerçekleştirildiği ise önemsizdir ya da belirtilmeye gerek görülmemiştir. Bunun yanında örneğin bilimsel ifadelerde özne belirtilmek yerine çoğu zaman olayın kendisi anlatılır ve edilgen bir dil kullanılır. Mesala "Amerika 1453 yılında keşfedildi" dersek burada edilgen bir şekilde Amerika'nın keşfedildiğini ifade etmiş oluruz.

İngilizce edilgen cümle oluşturulurken fiil geçişli olmak zorundadır yani ne, kim sorularını sorduğumuz zaman cevabı alabilmeliyiz. Pasif cümlelerde Fiilin 3. hali Verb 3(Past Participle) kullanılır.
Aktif cümlenin Öznesi nesne haline dönüşür ve yardımcı fiil zamanı gösterecek şekilde kullanılır asıl fiil ise her zaman üçüncü halde kullanılır.

Cümle yapısını formüle edersek
Özne (subject) + to be= olmak fiili + V3 = fiilin üçüncü hali, şeklinde olmalıdır.Şimdi zamanlarla ilgili örneklere geçelim.1- Simple Present Tense(Passive Voice-Edilgen Yapı Cümleleri) :


Pasif Yapma Formülü : Özne (subject) + to be= olmak fiili + V3 = yani fiilin üçüncü hali


Aktif : She cleans the room every day. = O her gün odayı temizler

Pasif : The room is cleaned (by her) every day. = Oda her gün (onun tarafından) temizlenir.

Aktif : He gives her a nice present every Christmas. = Ona her Noel güzel bir hediye verir.

Pasif a) A nice present is given to her every Christmas. = Ona her Noel güzel bir hediye verilir.

b)She is given a nice present every Christmas. = Ayni anlama sahip.


Aktif cümlede; “a nice present” ve “her” olmak üzere iki nesne bulunduğundan, nesnelerin her biri için farklı pasif cümle yapılır. Ancak, anlam değişmez.

Aktif : Where do you grow flowers? = Nerede çiçek yetiştirirsiniz?

Pasif : Where are the flowers grown? = Çiçekler nerede yetiştirilir?

Aktif : What do you see in the picture? = Resimde ne görürsün?

Pasif : What is seen in the picture? = Resimde ne görülür?

Aktif : How do you take a photograph? = Nasıl fotoğraf çekersin?

Pasif : How is a photograph taken? = Fotoğraf nasıl çekilir?

2-Present Continous Tense(Passive Voice-Edilgen Yapı Cümleleri)

Pasif Yapma Formülü : Özne (subject) + to be + being + V3


Aktif : She is making a cake = O bir kek yapıyor.

Pasif : A cake is being made (by her). = Bir kek ( onun tarafından) yapılıyor.

Aktif : I am giving her red flowers. = Ben ona kırmızı çiçek veriyorum.

İki nesneli cümle olduğundan iki türlü pasif cümle yapılabilir.

Pasif 1: Red flowers are being given to him (by me) = Ona (benim tarafımdan kırmızı çiçekler veriliyor

Pasif 2: She is being given red flowers. (by me) = Anlamı aynı.

3- Present Perfect Tense(Passive Voice-Edilgen Yapı Cümleleri) :

Pasif Yapma Formülü : Özne (= Subject) + (have veya has) + been + V3


Aktif: I have never seen a lion. = Ben hiç aslan görmedim.

Pasif : A lion has never been seen by me. = Hiçbir aslan benim tarafımdan görülmedi.

Aktif : We have never met such a man before. = Daha çmce hiç böyle bir adama rastlamadık.

Pasif : Such a man has never been met before. = Böyle bir adama daha önce hiç rastlanılmadı.

Aktif : Have you ever discussed this matter? = Bu meseleyi, hiç tartıştınızmı?

Pasif : Has this matter ever been discussed (by you)? = Bı mesele (sizin tarafınızdan) hiç tartışıldımı?

Aktif : Have you paid him? = Ona ödeme yaptınız mı?

Pasif : Has he been paid ? = Ona ödeme yapıldımı?

4- Simple Past(Passive Voice-Edilgen Yapı Cümleleri) :

Pasif Yapma Formulü : Özne (=subject) + to be + V3


Aktif : I did my job. = Görevimi yaptım.

Pasif : My job was done. = Görevim yapıldı.

Aktif : She introduced me to her parents. = O beni ailesine tanıştırdı.

Pasif : I was introduced to her parents (by her). = Ben (onun tarafından) ailesine tanıştırıldım.


Aktif : He said that nobody loved him. = O kendisini kimsenin sevmediğini söyledi.

Pasif : He said that he was loved by nobody. = O kimse tarafından sevilmediğini söyledi.

5- Past Continous Tense(Passive Voice-Edilgen Yapı Cümleleri) :


Pasif Yapma Formulü : Özne (= Subject) + to be + being + V3


Aktif: He was painting the house. = O evi boyuyordu.

Pasif : The house was being painted. = Ev boyanıyordu.

Aktif : The workers were cleaning the streets. = İşçiler caddeleri temizliyordu.

Pasif : The streets were being cleaned by the workers. = Caddeler işçiler tarafından temizleniyordu.

Aktif : I was telling the children a fairy story. = Çocuklara bir cin hikayesi anlatıyordum.

Pasif : A fairy story was being told the children (by me) = Çocuklara (benim tarafımdan) bir cin hikayesi anlatılıyordu.

Aktif : Was he reading a newspaper? O gazeteyi okuyormuydu?

Pasif : Was a newspaper being read (by him)? Gazete (onun tarafından) okunuyor muydu?

6- Past Perfect Tense(Passive Voice-Edilgen Yapı Cümleleri).

Pasif Yapma Formulü: Özne (=Subject) + had + been + V3

Aktif : My wife had arranged everything before I got home. = Ben eve varmadan önce, karım her şeyi ayarlamıştı.

Pasif : Everything had been arranged (by my wife) before I got home. = Ben eve varmadan önce her şey ayarlanmıştı.

Aktif : He had been to many countries before he settled down in Sakarya. = Sakarya’ya yerleşmeden önce bir çok ülke görmüştü.

Pasif : Many countries had been seen (by him) before he settled down in Sakarya. = Sakarya’ya yerleşmeden önce bir çok ülkeyi görmüştü.

7-The Simple Future Tense(Passive Voice-Edilgen Yapı Cümleleri) :


Pasif Yapma Formulü: Özne (=subject) + will + be + V3


Aktif: We will kill the enemies. = Düşmanları öldüreceğiz.

Pasif : The enemies will be killed = Düşmanlar öldürülecek.

Aktif: I’ll solve my problems. = Sorunlarımı çözeceğim.

Pasif : My problems will be solved. = Sorunlarım çözülecek.

Aktif : He is going to change the rules. = O kuralları değiştirecek.

Pasif : The rules are going to be changed (by him) = Kurallar onun tarafından değiştirilecek.

Aktif : Are you going to join the club? = Kulübe katılacakmısın?

Pasif : Is the club be joined ( by you)? = Kulübe katılınacak mı?

8-Future Perfect Tense:

Pasif Yapma Formulü : Özne (=subject) + will + have + been + V3


Aktif : I will have finished my work by the time the boss comes. = Patron geldiğinde ben işimi bitirmiş olacağım.

Pasif : My work will have been finished by me, by the time the boss comes. = Patron geldiğinde, işim (benim tarafımdan) bitirilmiş olacak.

Aktif : The employer will have dismissed him by year-end. = İşveren onu yıl sonunda işten çıkarmış olacak.

Pasif : He will have been dismissed by year-end. = O yıl sonunda işten çıkarılmış olacak

9-Yardımcı Fiiller(Passive Voice-Edilgen Yapı Cümleleri)

Aktif : We ought to prevent fires. = Yangınları önlememiz gerekir.

Pasif : The fires ought to be prevented. = Yangınlar önlenmelidir.

Aktif : I am not to trust you. = Sana güvenmemeliyim.

Pasif : You ara not to be trusred. = Sana güvenilmez ( güvenilmemeli.)

Aktif : He would visit his father in Bayram. . = Bayramda babasını ziyaret edecekti.

Pasif : His father would be visited in Bayram. = Babası Bayramda ziyaret edilecekti.

Aktif : He can hit the target. = O hedefi vurabilir.

Pasif : The target can be hit by him. = Hedef (onun tarafından) vurulabilir.

Aktif : She could move heavy objects. = O ağır nesneleri kımıldatabilirdi.

Pasif : Heavy objects could be moved by him. =Ağır nesneler(onun tarafından) kımıldatılabilirdi.

Aktif : I should knock the door before going in.= İçeri girmeden önce kapıyı çalmalıydım.

Pasif : The door should be knocked (by me) before going in. = İçeri gşirmeden önce kapı çalınmalıydı.

Aktif : The President was to have addressed the nation. = Başkan ulusa seslenmiş olmalıydı.

Pasif : The nation was to have been addressed (by the President).

0 yorum: